Judgement
'Het Laatste Oordeel', Hieronymus Bosch (1450-1516)

In de Verenigde Staten verwachten veel christelijke bijbelvorsers dat het Einde der Tijden nabij is, al dan niet in combinatie met het jaar 2000. Israël lijkt in de komende tijd een belangrijk reisdoel te worden, om op de Olijfberg in Jeruzalem de Wederkomst van Christus mee te maken. Volgens sommige interpretaties is voor de (weder)komst van de Messias de herbouw nodig van de Tempel, die in het jaar 70 werd verwoest. Verschillende diep-gelovigen willen God daarbij een handje helpen. Zij roepen op tot 'bevrijding van de Tempelberg van Arabische bezetting, zodat hij kan worden gewijd in de naam van G-d'. Millenniumspecialist Richard Landes uit Boston vreest voor ongelukken, wanneer de hooggespannen verwachtingen niet uitkomen.

Eindtijdwaanzin brengt diepgelovige christenen vooral in VS in extase

Wachten op de Wederkomst

Door ANDRÉ HORLINGS

fly (2 januari 1999) Het 'Jeruzalemsyndroom' was al bekend in Israël. Hele normale, gelovige toeristen raken zò overweldigd door hun bezoek aan het Heilige Land en de plaatsen waar Jezus Christus ooit heeft rondgelopen, dat ze in extase raken; visioenen krijgen waardoor ze denken dat ze zelf de Messias zijn. Het Kfar Shaul-ziekenhuis in Jeruzalem behandelt jaarlijks gemiddeld tweehonderd patiënten met deze verschijnselen, die overigens snel weer over gaan.

Meestal hebben ze een streng-protestantse achtergrond, werden ze opgevoed met de Bijbel als het onaantastbare Woord van God, en ontwikkelden ze een 'persoonlijke' relatie met het Opperwezen. Rooms-katholieken blijken immuun; waarschijnlijk omdat hun religie een strikt hiërarchistische structuur kent, waarin tussen God en de mens eerst de paus, kardinalen en vele priesters moeten worden gepasseerd.
Intussen dient zich in Israël een nieuwe vloedgolf van gelovigen aan en wordt in elk geval een forse toename van lijders aan het Jeruzalemsyndroom verwacht. Het zijn de 'eindtijdtoeristen'; veelal zeer bijbelvaste christenen die er van overtuigd zijn dat het Einde der Tijden nabij is. Begin dit jaar berekende Marilyn Agee in een boek, 'The End of the Age', het begin van dat Einde op Eerste Pinksterdag, maar 31 mei 1998 ging ongemerkt voorbij. Nu beweert ze dat ze zich een jaar vergist heeft. Intussen draagt de nadering van het jaar 2000 nog eens extra bij tot de millenniumkoorts.

Eindtijdwaanzin

Richard Landes, directeur van het Centrum voor Millenniumstudies aan de Universiteit van Boston, maakt zich daar ernstige zorgen over. Volgens hem is er een 'eindtijdwaanzin' losgebarsten die te vergelijken is met de millenniumgekte rond het jaar 1000, dat gezien werd als het einde van het 'duizendjarig rijk' van de Bijbel. De mensheid vreesde toen voor pest, hongersnood en de ondergang van de wereld.
Israël verwacht tussen Pasen 1999 en Pasen 2001 ongeveer tien miljoen toeristen. Volgens Landes veronderstelt een deel daarvan niet meer naar huis terug te zullen keren, omdat ze er de terugkeer van Jezus Christus op aarde mee zullen maken. Ze zullen zelfs paspoort en tickets verbranden, omdat ze die toch niet meer nodig hebben. Hij vindt dat Israël het bivakkeren op de Olijfberg moet verbieden en strenge richtlijnen voor pelgrims moet afkondigen. Hij vreest een massale teleurstelling wanneer de hooggespannen verwachtingen niet uit blijken te komen. Psychiaters houden dan rekening met een toenemend aantal zelfdodingen.

The Rapture

rapture De originele link is verdwenen. Klik op banner voor Rapture Index (RaptureReady.com) >

In Europa is van 'eindtijdwaanzin' tot nu toe weinig te merken; hoogstens van vrees dat het 'millenniumprobleem' in de nacht van 31 december 1999 op 1 januari 2000 allerlei vitale computers zal ontregelen. In de Verenigde Staten des te meer. Op het internet zijn tientallen websites van christelijke groeperingen of predikanten gewijd aan de 'Eindtijd'. Er is zelfs een gespecialiseerde uitgeverij actief: Armageddon Books; een verwijzing naar Openbaring 16:16: 'Hij verzamelde (de demonen die strijden tegen God) op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon'. Enkele veelzeggende titels: 'Planet earth - the final chapter'; 'Y2K=666' (2000 = het getal van het Beest); 'Bible prophecy made easy'; 'Jerusalem in prophecy'; 'End time visions'; 'When Christ returns' en 'All about the Second Coming'.
Al die boeken zijn het resultaat van bewonderenswaardig intensieve bijbelstudies. De conclusies worden met grote stelligheid gepresenteerd, al verschillen de interpretaties hemelsbreed. Wel valt een min of meer gemeenschappelijke 'rode draad' te ontdekken naar wat door de Amerikanen 'the Rapture' wordt genoemd; letterlijk vertaald de extase. Aan de hand van bijbelteksten wordt 'aangetoond' dat aan de meeste voorwaarden die de Bijbel volgens hen stelt aan de voltrekking het 'Laatste Oordeel' intussen is voldaan.
Zo doelt Jezus in zijn 'Rede over de laatste dingen' volgens veel bijbelvorsers op de Tweede Wereldoorlog, als hij zegt: 'Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn' (Matteus 24:6-7). Dat wordt volgens hen bevestigd door de vervulling van een andere profetie: de stichting van Israël in 1948; het einde van de ballingschap van de joden buiten Palestina: 'Ik zal u voeren uit het midden der volkeren en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid' (Ezechiël 20).

Hel

Wantrouwen tegen vrede

De vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen worden in fundamentalistische hoek vrij algemeen gewantrouwd, want die sussen de mensheid maar in slaap: 'De Dag des Heren komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf en zij zullen geenszins ontkomen' (1 Tessalonicenzen 5:1-3). Een vrede met de Arabische volkeren zal trouwens snel teniet worden gedaan door een inval van niet-Arabieren, aldus de interpretatie van het mystieke verhaal van 'de overwinning over Gog' (Ezechiël 38 en 39), waarin diverse volkeren en plaatsen zoals Perzen (Iran), Ethiopieërs, Puteeërs (Libië) en Gomer (Duitsland), Mesek (Moskou), Tubal (Tubalsk in Siberië) en Togarmah (Armenië) met name worden genoemd.
In de verwarring staat een wereldleider die de tempel overneemt en zichzelf tot God verklaart (Daniël 7:23-24): de Antichrist. Dat gebeurt in een orgie van goddeloos geweld: 'Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen alles wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is' (2 Tessalonicenzen 2:3).
Wanneer Christus uiteindelijk terugkeert volgt een gericht; eerst over de doden en daarna over de levenden. 'Wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zò zullen wij altijd met de Here wezen' (1 Thessalonicenzen 4:17).

Tempel een probleem

Klaagmuur Religieuze drukte bij de Tempelmuur in Jeruzalem (Aish.com) Voor live webcambeeld klik foto >

De tempel vormt trouwens een probleem. Hij werd in het jaar 70 verwoest en veel christelijke groeperingen streven dan ook naar herbouw. Sommige joodse stromingen, die de christelijke interpretatie verwerpen dat Jezus Christus de Messias is, achten herbouw eveneens noodzakelijk, als voorwaarde voor de komst van hun Messias. Maar inmiddels op die plaats de Al Aqsa-moskee verrezen, het derde islamitische heiligdom, en die laat zich niet zonder slag of stoot verwijderen. Hoe gevoelig de kwestie ligt blijkt uit de rellen die ontstonden toen de Israëlische premier Netanyahu in september 1996 de opening goedkeurde van een tunnel vlakbij de moskee: bij Palestijnse protesten vielen 73 doden.
Want al eerder probeerden religieuze fanatici God een handje te helpen. In 1969 stak een Australiër de moskee in brand, ter voorbereiding van de tweede komst van Christus. In 1982 schoot een Amerikaan een machinegeweer leeg op de Tempelberg, ten koste van een dode en drie zwaar gewonden. Intussen stelt een militante organisatie, 'The Temple Mount & Land of Israel Faithful Movement' zich ten doel: 'de bouw van de Derde Tempel op de Tempelberg in Jeruzalem tijdens ons leven, in overeenstemming met het Woord van G-d en alle Hebreeuwse profeten, en de bevrijding van de Tempelberg van Arabische (islamitische) bezetting, zodat hij kan worden gewijd in de naam van G-d'. De militante taal in de fel pro-Israëlische en anti-Arabische website, de grote kennis van joodse geschriften en het ontbreken van iedere verwijzing naar Jezus Christus suggereert dat de samenstellers fanatieke joden zijn. Maar afgezien van een adres in Jeruzalem, wordt geen enkele aanwijzing gegeven voor de religieuze achtergrond. De site blijkt echter te zijn ontworpen door 'graphic artist' Rick Scheblin. Hij werkt ook voor de fundamentalistische Amerikaanse bijbelstudieclub Calvary Internet Fellowship. Joden zouden iemand met die achtergrond nooit voor een eigen site inschakelen, zodat er achter de bedreigende taal vermoedelijk een medogenloze christelijk-fundamentalistische organisatie steekt, die het Arabische wantrouwen tegenover Israël alleen maar aanmoedigt.

'Niemand weet dag en uur'

This Week in Bible Prophecy Interpretaties van de Bijbel met het doel het tijdstip van de wederkomst van Christus te voorspellen zijn volgens diezelfde Bijbel trouwens tot mislukken gedoemd. 'Van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon (Jezus) niet, maar de Vader (God) alleen' (Matteüs 24:36), is maar één van de verzen die de zinloosheid van dergelijke berekeningen aantonen. Ze zijn trouwens alleen mogelijk wanneer de Bijbel, met al zijn tegenstrijdigheden, van voor naar achter volstrekt letterlijk genomen wordt als het 'onaantastbare Woord van God', de teksten dwars door elkaar heen worden gebruikt en aan elk fragment hetzelfde gezag wordt toegekend. De uitleg verschilt dan ook per godsdienstleider en per groepering.
Inderdaad biedt de Bijbel op tal van plaatsen aanknopingspunten voor het Einde der Tijden. De christelijke mensheid heeft door de eeuwen heen voortdurend verwacht dat het einde van zijn 'lijden' in zicht was. Volgens R. Kranenburg ('Eindtijdbewegingen', 1996, VU Uitgeverij) waren de voorwaarden voortdurend aanwezig. Altijd waren er angstaanjagende bedreigingen en voorbeelden van onderdrukking, werd het leven als 'slecht' ervaren en kon het alleen maar nog slechter worden. Steeds waren er 'tegenstanders' die pasten in het boosaardige plan dat ze de wereld in hun macht wilden krijgen en de gelovigen verleiden of uitroeien: de duivel, de joden, Philips II, Hitler, Stalin, de Antichrist; soms in combinatie. De rampspoed kon niet anders eindigen dan in de strijd van Armageddon (Openbaringen 16:16), wanneer de Messias uiteindelijk afrekent met de Satan. Wie goed oplet ziet aan de 'tekenen des tijds' dat het einde nabij is.
Kranenburg tekent daarbij echter aan dat de symboliek en de allegorie in de bijbelboeken van duizenden jaren geleden in de loop van de tijd uit de christelijke westerse cultuur zijn verdwenen. ,,Wat de boeken Daniël en Openbaring beschrijven, wordt als een reeks van toekomstige rampen en gebeurtenissen gezien, maar het is een duiding van de geschiedenis tijdens de Makkabeeën of Johannes. Ook ziet men niet meer de werkelijke bedoelingen van de getallenspeculatie, maar wordt de getallensymboliek gezien als een soort code waaruit men op kan maken wanneer de eindtijd precies zou beginnen. Zodoende is er een apocalyptisch geloof ontstaan, dat vooral in fundamentalistische en evangelische kringen sterk aanwezig is, Bestudering van de geschiedenis en de tijd waarin de apocalyptiek ontstaat is broodnodig, om niet te vervallen in misleidende speculaties.''


Wederkomst Eindtijd op het internet

Het is ondoenlijk om alle websites te vermelden die die tijdens het schrijven van dit artikel ter ondersteuning dienden. Hieronder worden drie adressen gegeven van sites die elk vanuit een andere optiek een overzicht geven van dergelijke bronnen.

Het Center for Millennial Studies (offline) geeft onder 'Millennial Sites' een omvangrijke verzameling van al dan niet religieus geïnspireerde websites over het millennium. Veel van de religieuze pagina's kondigen de Wederkomst van Christus aan; op sommige algemene sites gaat het op aarde alsnog mis door atoomoorlogen, ufo's of andere oorzaken.
Todd Strandberg is een Amerikaanse christen die heilig gelooft in de spoedige Wederkomst van Christus. Op zijn informatieve en lezenswaardige site behandelt hij het onderwerp echter met veel gevoel voor humor en met goedmoedige spot voor mede-christenen die hun sombere visioenen maar al te serieus nemen.
The Skeptic's Dictionary voorziet verschijnselen tussen acradabraba en zombies van kritische noten. Een speciaal onderdeel is 'The New Millennium', waarin vele sites over de periode rond het jaar 2000 aan de orde komen.

Zie ook: World Disaster Monitor 4/4: Earth's End.DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola